دکتر مهدی جبرائیلی

/ مدیر عامل هلدینگ گلدن لاین

مدير عامل و رئيس هيات مديره هلدينگ گلدن لاين اينترنشنال گروپ
دبير كل جامعه مديران و كارآفرينان حرفه اى اتحاديه اروپا
نابغه اقتصادى ، چهره ى ماندگار منتخب وزارت صنايع و معادن