آرش سروری

/ دبیر راهبردی و مشاور رسانه ای

برنامه ساز حوزه فناوری، تسهیلگر رویدادهای استارتاپی کشور، مشاور رسانه ای کسب و کارها